FAQ

Is er controle op de bewindvoerder?

Boedelbeschrijving
Enkele weken na de officiële benoeming tot bewindvoerder, moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. In de boedelbeschrijving staat een opgave van de bankrekeningnummers en saldi, effectenrekening, onroerende zaken en ander vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld op het moment dat het bewind is uitgesproken.

Rekening & verantwoording
Tevens moet de bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter sturen met een recent overzicht van de schulden en de stand van de bankrekeningen. Dit noemt men een rekening & verantwoording. Mocht de kantonrechter twijfels of onduidelijkheden hebben bij de overzichten, dan zal de bewindvoerder dit moeten uitleggen.

Accountantscontrole
Ook wordt er door een onafhankelijke accountant jaarlijks steekproefsgewijs controles uitgevoerd. De accountant zal haar bevindingen uitwerken in een rapport, wat vervolgens weer voorgelegd dient te worden aan de Rechtbank.
Deze taken staan onder andere uitvoerig beschreven in de richtlijnen van het LOVCK.


Worden er eisen gesteld aan de bewindvoerder?

De wet geeft aan wie tot bewindvoerder benoemd kan worden. Als bijvoorbeeld een bewindvoerder niet snapt wat zijn taak is, kan de rechter weigeren om deze persoon aan te wijzen als bewindvoerder. Ook kan een familie lid geweigerd worden als bewindvoerder. Dit als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige familieruzie. De rechter beoordeelt dit in iedere afzonderlijke situatie apart.

Ten aanzien van professionele bewindvoerders (vanaf 3 dossiers) geldt Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren (document). Dit besluit geeft aanzet tot verdere aanscherping van eisen waaraan professioneel bewindvoerders dienen te voldoen. Permanente educatie maakt hiervan onderdeel uit.


Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De onderbewindstelling kan alleen worden beëindigd door de kantonrechter. Wanneer de oorzaak die aan het bewind ten grondslag lag niet meer van toepassing is kan het bewind worden beëindigd.
Dit houdt in dat de onderbewindgestelde weer in staat is om zelf zijn financiën te beheren.
Om het bewind te laten beëindigen dient er een verzoek ingediend te worden bij de rechtbank, in dit verzoek geeft de onderbewindgestelde aan waarom bewindvoering niet meer noodzakelijk is.

Naar aanleiding van het verzoek worden u en uw bewindvoerder opgeroepen door de kantonrechter om het verzoek tot beëindiging te bespreken. Na afloop van de zitting beslist de kantonrechter of het beschermingsbewind nog noodzakelijk is of niet, zo niet dan zal de maatregel worden opgeheven. Wanneer de kantonrechter besluit dat bewindvoering niet meer noodzakelijk is dan zal de maatregel worden opgeheven.

Tevens eindigt de bewindvoering wanneer:
– de onderbewindgestelde is overleden
– de onderbewindgestelde onder curatele wordt gesteld.

Bewindvoering kan ook worden beëindigd op het verzoek van de beschermingsbewindvoerder. Wanneer de voorwaarden van de bewindvoerder niet worden nageleefd en de onderbewindgestelde keer op keer afspraken niet nakomt dan kan de bewindvoerder een verzoek indienen om de onderbewindstelling te beëindigen.